Ponúkané služby
Investície
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Realitná činnosť
C e s p r o z a, s. r. o.
inžinierska kancelária
pre investorsko-inžinierske
poradenstvo pri výstavbe
budov a rodinných domovNaše prednosti:

 • komplexné riešenie
 • komunikácia s jedným partnerom
 • individuálne prejednanie ceny a termínov

 

Inžinierska činnosť

Ponúkame Vám nasledujúce inžinierske činnosti:

 • zabezpečenie územno-plánovacích informácií
 • zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia s prerokovaním dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, samosprávami a magistrátmi miest a dotknutými osobami
 • spracovanie časového plánu výstavby
 • zabezpečenie geodetických prác pri vytyčovaní stavby a jestvujúcich inžinierskych sietí, kontrola presnosti realizácie, zameranie skutočného vyhotovenia, zabezpečenie podkladov pre správcu digitálnej mapy
 • zastupovanie stavebníka /investora/ v priebehu výstavby, koordinácia prác a dodávok
 • výkon stavebného dozoru odborne spôsobilou osobou
 • kontrola a sledovanie rozpočtov investičnej výstavby
 • spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 • zabezpečenie preberacieho konania a kolaudácie stavieb