C e s p r o z a, s. r. o.
inžinierska kancelária
pre investorsko-inžinierske
poradenstvo pri výstavbe
budov a rodinných domovNaše prednosti:

 • komplexné riešenie
 • komunikácia s jedným partnerom
 • individuálne prejednanie ceny a termínov

 

Inžinierska činnosť

Ponúkame Vám nasledujúce inžinierske činnosti:

 • zabezpečenie územno-plánovacích informácií
 • zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia s prerokovaním dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, samosprávami a magistrátmi miest a dotknutými osobami
 • spracovanie časového plánu výstavby
 • zabezpečenie geodetických prác pri vytyčovaní stavby a jestvujúcich inžinierskych sietí, kontrola presnosti realizácie, zameranie skutočného vyhotovenia, zabezpečenie podkladov pre správcu digitálnej mapy
 • zastupovanie stavebníka /investora/ v priebehu výstavby, koordinácia prác a dodávok
 • výkon stavebného dozoru odborne spôsobilou osobou
 • kontrola a sledovanie rozpočtov investičnej výstavby
 • spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 • zabezpečenie preberacieho konania a kolaudácie stavieb
 
Investície
Ponúkame Vám nasledujúce investičné činnosti:
 • hodnotenie investičných zámerov
 • príprava a realizácia investičných zámerov a projektov
 • realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
 • spolupráca s investormi v oblasti nehnuteľností
 
Realitná činnosť
Ponúkame Vám nasledujúce realitné činnosti:
 • obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, budov a iných nehnuteľností
 • oceňovanie nehnuteľností
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • komunikácia s klientom od prvotného dopytu, cez zaslanie ponukového listu až po pripomienkovanie zmlúv
 • realizácia obhliadok bytov,stavebných objektov a pozemkov
 • poradenstvo pri úprave a výbere bytov
 • finalizácia zmlúv predaja a kúpy nehnuteľností-bytov a pozemkov
 • návrh vkladov vlastníckeho práva pri prevode nehnuteľností do príslušného katastra nehnuteľností, zmlúv o záložnom práve,vecných bremien, návrh záznamov
 • spolupôsobenie s geodetom pri vypracovaní geometrických plánov
 • identifikácia parciel podľa snímok z katastrálnej mapy
 • príprava podkladov pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja a bývania
 • spolupráca a poradenstvo pri vybavovaní hypotekárnych úverov pre klientov
 • spolupráca s Hypocentrom, Bratislava
 
Poradenstvo
investorsko-inžinierske poradenstvo pri výstavbe budov a rodinných domov:
 • definovanie investičného zámeru a zadania
 • obstaranie vstupných údajov
 • pripomienkovanie projektu
 • zmluvné vzťahy
 • výberové konania dodavateľov prieskumných, geodetických, projektových a stavebných prác